My Feet Aren't Ugly : A Girl's Guide to Loving Herself from the Inside Out.

In this funny, honest book, teen expert and mentor Debra Beck provides in-depth examples and exercises to develop the tools you need for self-confidence. Learn how to have fulfilling relationships, make good decisions for yourself, respect yourself and others, and love yourself for who you are.In a...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Beck, Debra.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Midpoint Trade Books, 2006.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!