Belarus - a Perpetual Borderland : A Perpetual Borderland.

The book explains Belarus's adherence to Soviet social, political and economic institutions. Comparative historical analysis spans the period from the 16th century to the present. Discussion concentrates on development of Belarus's national institutions in interaction with Russia and other...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Savchenko, Andrew.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston : BRILL, 2009.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Russian History and Culture Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Tóm tắt:The book explains Belarus's adherence to Soviet social, political and economic institutions. Comparative historical analysis spans the period from the 16th century to the present. Discussion concentrates on development of Belarus's national institutions in interaction with Russia and other neighbors.
Mô tả vật lý:1 online resource (249 pages)
số ISBN:9789047427940