Afetna Point, Saipan.

Archaeological investigations at the Chamorro village at Afetna Point on the southwest coast of Saipan yielded Latte Period burials, ceramics, stone and shell tools, microfossils from food remains, and charcoal from cooking features dating between A.D. 1450 and 1700.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dixon, Boyd.
Tác giả khác: Walth, Cherie., Mowrer, Kathy.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford : Archaeopress, 2019.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!