Substantive Evidence of Initial Habitation in the Remote Pacific.

At the Unai Bapot Site of the Mariana Islands, new excavation has clarified the oldest known instance of a residential habitation prior to 1500 B.C. in the Remote Pacific, previously difficult to document in deeply buried layers that originally had comprised near-tidal to shallow subtidal zones.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Carson, Mike T.
Tác giả khác: Hung, Hsiao-chun.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford : Archaeopress, 2017.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!