Historical Dictionary of Lithuania.

The second edition of the Historical Dictionary of Lithuania will serve as a useful introduction to virtually all aspects of Lithuania's historical experience, including the country's relations with its neighbors. This is done through a chronology, an introductory essay, an extensive bibli...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Suziedelis, Saulius A.
Tác giả khác: Sueziedcelis, Saulius.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham, MD : Scarecrow Press, 2011.
Phiên bản:2nd ed.
Loạt:Historical Dictionaries of Europe
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!