The Mouse Nervous System.

The Mouse Nervous System provides a comprehensive account of the central nervous system of the mouse. The book is aimed at molecular biologists who need a book that introduces them to the anatomy of the mouse brain and spinal cord, but also takes them into the relevant details of development and org...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Watson, Charles.
Tác giả khác: Paxinos, George., Puelles, Luis.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Saint Louis : Elsevier Science & Technology, 2011.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!