Modeling of Molecular Properties.

Molecular modeling encompasses applied theoretical approaches and computational techniques to model structures and properties of molecular compounds and materials in order to predict and / or interpret their properties. The modeling covered in this book ranges from methods for small chemical to larg...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Comba, Peter.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Weinheim : John Wiley & Sons, Incorporated, 2011.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!