Algeria : France's Undeclared War.

The first full account for a generation of the war against French colonialism in Algeria, setting out the long-term causes of the war from the French occupation of Algeria in 1830 onwards.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Evans, Martin.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford : Oxford University Press USA - OSO, 2012.
Loạt:Making of the Modern World Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!