Bashert : A Granddaughter's Holocaust Quest.

Haunted by her grandmother's Old World stories and bigger-than-life persona, Andrea Simon undertook a spiritual search for her lost family. Her sojourn, a quest for truth, gave her tragic answers. On a group tour of ancestral Jewish homeland sites that had been crushed in the Holocaust, she mak...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Simon, Andrea.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Jackson : University Press of Mississippi, 2002.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Willie Morris Books in Memoir and Biography
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!