Divine Comedy and the Encyclopedia of Arts and Sciences : Acta of the International Dante Symposium, 13-16 Nov. 1983, Hunter College, New York.

The guiding principle of this volume is the concept of the artes liberales, the trivium and quadrivium, as branches of learning that are rooted in Dante Alighieri's mind. The present volume contains essays by leading international scholars on the various scientific and artistic disciplines whic...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Di Scipio, Giuseppe C.
Tác giả khác: Scaglione, Aldo.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 1988.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!