Take Me to My Paradise : Tourism and Nationalism in the British Virgin Islands.

The British Virgin Islands (BVI) markets itself to international visitors as a paradise. But just whose paradise is it? Take Me to My Paradise looks at the many players in the BVI tourism culture, including immigrants working in a tourism economy, nationalists struggling to maintain some control, an...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cohen, Colleen Ballerino.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Piscataway : Rutgers University Press, 2010.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!