Shi'i Theology in Iran : The Challenge of Religious Experience.

Taking a theologically oriented method for engaging with historical and cultural phenomena, this book explores the challenge, offered by revolutionary Shi'i theology in Iran, to Western conventions on theology, revolution and religion's role in the creation of identity. Offering a stringen...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Goldberg, Ori.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Florence : Taylor & Francis Group, 2011.
Loạt:Culture and Civilization in the Middle East Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!