Türkiye'de gençlik beklentiler, problemler ve düşünceler [electronic resource]/

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Şener, Sami
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İnkılab Yayınları, 2013
Phiên bản:4. basım
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=1917017
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!