Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları

Türkiye floristik ve faunistik açıdan zengin bir ülkedir. Ülkemizin bu zenginliği; dört farklı denizle (Karadeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Akdeniz) çevrelenmesi, iklimsel çeşitliliğin görülmesi, önemli iki kuş göç yolu üzerinde bulunması, bazı türlerin gen merkezi olması, sulak alanların fazla...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores Principales: TABUR, M. A., AYVAZ, Y.
Formato: Online
Lenguaje:English
Publicado: Süleyman Demirel University 2009
Acceso en línea:https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufenbed/issue/20779/221877
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!