KİTAP TANITIMI

Translating Women: Different Voices and New Horizons (Flotow & Farahzad, 2016) başlıklı derlemedeki makaleler, siyasi konuların çeviri edimi üzerindeki etkisinden çeviri yoluyla diğer kültürleri de etkileyen Batı feminizminin eleştirisine uzanan bir çok konuyu ele alıyor. Derleme eleştir...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: KAHRAMAN, Nefise
Formato: Online
Lenguaje:Turkish
Publicado: İstanbul Üniversitesi 2018
Acceso en línea:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuceviri/issue/43561/534707
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!