Het gezicht van de publieke zaak : Openbaar bestuur onder ogen

Public administration; Political science

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Schouten, Steven (Biên tập viên), den Hoed, Paul (Biên tập viên), Dijstelbloem, Huub (Biên tập viên), Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbele (Biên tập viên), Holtslag, Jan Willem (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Được phát hành: Amsterdam University Press 2010
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!