Studia lexicologica : Nachdruck besorgt von Ernst Eichler

The Czech linguist Josef Filipec, with his many groundbreaking works, has not only established the modern lexicology and lexicography of the Czech language, but has also made significant contributions to general lexicology, which are still too little known outside of Slavic studies. The contribution...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Filipec, Josef (auth)
Định dạng: eBook
Được phát hành: Bern Peter Lang International Academic Publishing Group 1996
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự