Viscoelastic and Viscoplastic Materials

This book introduces numerous selected advanced topics in viscoelastic and viscoplastic materials. The book effectively blends theoretical, numerical, modeling and experimental aspects of viscoelastic and viscoplastic materials that are usually encountered in many research areas such as chemical, me...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Fathy El-Amin, Mohamed (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Được phát hành: IntechOpen 2016
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!