The Rhetoric of Topics and Forms

Although the question of prioritizing either the level of content or that of form has often been controversial, most contributions of this volume treat them as internally connected. They undertake analyses of motifs, metaphors, and topoi, and thereby not only prove the relevance of rhetorical and th...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Zocco, Gianna (Redaktor)
Format: E-book
Wydane: Berlin/Boston De Gruyter 2021
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!