The Rhetoric of Topics and Forms

Although the question of prioritizing either the level of content or that of form has often been controversial, most contributions of this volume treat them as internally connected. They undertake analyses of motifs, metaphors, and topoi, and thereby not only prove the relevance of rhetorical and th...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Zocco, Gianna (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Được phát hành: Berlin/Boston De Gruyter 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!