Micro-Nano Surface Functionalization of Materials and Thin Films for Optical Applications

This book contains the articles collected for the Special Issue entitled "Micro-nano Surface Functionalization of Materials and Thin Films for Optical Applications" in the journal Coatings (ISSN 2079-6412). These selected articles provide a meaningful overview of recent advances and concep...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Escobar-Galindo, Ramón (Biên tập viên), Rodríguez, Elena Guillén (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Được phát hành: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!