Nanomaterials for Environmental Purification and Energy Conversion

The Special Issue, "Nanomaterials for Environmental Purification and Energy Conversion", describes the significant and increasing role of nanomaterials in catalysis. It is believed that the most important factor for future human development could be to use nanomaterials (nanotechnology) to...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Markowska-Szczupak, Agata (auth)
Tác giả khác: Janczarek, Marcin (auth), Kowalska, Ewa (auth)
Định dạng: eBook
Được phát hành: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute 2020
Những chủ đề:
n/a
RhB
CO2
Truy cập trực tuyến:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!