Emerging Concepts in Analysis and Applications of Hydrogels

This book is an Up-to-date and authoritative account on physicochemical principles, pharmaceutical and biomedical applications of hydrogels. It consists of eight contributions from different authors highlighting properties and synthesis of hydrogels, their characterization by various instrumental me...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Biswas Majee, Sutapa (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Được phát hành: IntechOpen 2016
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!