Sorularla yabancı sermaye [electronic resource]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 1998
Phiên bản:1. basım
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=593355
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!