Türkiye'de gençlik hareketleri [electronic resource]/

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yılmaz, Tanzer Sürker
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1997
Phiên bản:1. basım
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=879741
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!