Türkmen Türkçesi-Türkiye Türkçesi deyimler sözlüğü/

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kara, Mehmet
Tác giả của công ty: Hiperlink
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2014
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=1299531
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!