Yabancı "İstanbul'da bir Kerküklü...": hikayeler/

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Beyatlı, Kemal
Tác giả của công ty: Hiperlink
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara: Bengü Yayınları, 2016
Phiên bản:1. basım
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=2015419
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Hệ thống đang được bảo trì

Hệ thống quản lý thư viện của chúng tôi hiện đang được bảo trì.

Thông tin về trạng thái tài khoản và mục khả dụng hiện không khả dụng. Vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm:

kutuphane@sdu.edu.tr

Internet

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=2015419