Interfacial Nanochemistry Molecular Science and Engineering at Liquid—Liquid Interfaces /

The history of the liquid-liquid interface on the earth might be as old as that of the liquid. It is plausible that the generation of the primitive cell membrane is responsible for an accidental advent of the oldest liquid interfaces, since various compounds can be concentrated by an adsorption at t...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Watarai, Hitoshi. (Biên tập viên), Teramae, Norio. (Biên tập viên), Sawada, Tsuguo. (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston, MA : Springer US, 2005.
Loạt:Nanostructure Science and Technology,
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/0-387-27541-X
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!