Compendium of Chemical Warfare Agents

In his book, Compendium of Chemical Warfare Agents, author Steven L. Hoenig provides all the necessary information that First Responders, Hospitals, HazMat Teams, Fire and Rescue Services, and other First Responders need to know when dealing with dangerous chemical agents. Coverage includes health e...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hoenig, Steven L. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY : Springer New York, 2007.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-69260-9
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!