Organic Spectroscopy

Organic Spectroscopy presents the derivation of structural information from UV, IR, Raman, 1H NMR, 13C NMR, Mass and ESR spectral data in such a way that stimulates interest of students and researchers alike. The application of spectroscopy for structure determination and analysis has seen phenomena...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yadav, L. D. S. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer, 2005.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-2575-4
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Mục lục:
  • 1. Introduction to Spectroscopy (Spectrometry)
  • 2. Ultraviolet (UV) and Visible Spectroscopy
  • 3. Infrared (IR) Spectroscopy
  • 4. Raman Spectroscopy
  • 5. Proton Nuclear Magnetic Resonance (PMR or 1H NMR) Spectroscopy
  • 6. 13C NMR Spectroscopy
  • 7. Electron Spin Resonance (ESR) Spectroscopy
  • 8. Mass Spectroscopy (MS)
  • 9. Spectroscopic Solutions of Structural Problems
  • Answers to Problems.