Organic Spectroscopy

Organic Spectroscopy presents the derivation of structural information from UV, IR, Raman, 1H NMR, 13C NMR, Mass and ESR spectral data in such a way that stimulates interest of students and researchers alike. The application of spectroscopy for structure determination and analysis has seen phenomena...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yadav, L. D. S. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer, 2005.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-2575-4
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!