The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements

The ?rst edition of this work (The Chemistry of the Actinide Elements by J. J. Katz and G. T. Seaborg) was published in 1957, nearly a half century ago. Although the chemical properties of thorium and uranium had been studied for over a century, and those of actinium and protactinium for over ?fty y...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Morss, Lester R. (Biên tập viên), Edelstein, Norman M. (Biên tập viên), Fuger, Jean. (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Dordrecht : Springer Netherlands, 2006.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3598-5
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!