Physics for Game Programmers

Physics for Game Programmers shows you how to infuse compelling and realistic action into game programming even if you dont have a college-level physics background! Author Grant Palmer covers basic physics and mathematical models and then shows how to implement them, to simulate motion and behavior...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Palmer, Grant. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berkeley, CA : Apress, 2005.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4302-0021-5
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!