Beginning POJOs From Novice to Professional /

Beginning POJOs introduces you to open source lightweight web development using Plain Old Java Objects (POJOs) and the tools and frameworks that enable this. Tier by tier, this book guides you through the construction of complex but lightweight enterprise Java-based web applications. Such applicatio...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sam-Bodden, Brian. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berkeley, CA : Apress, 2006.
Phiên bản:2.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4302-0142-7
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Mục lục:
  • Eclipse
  • Building with Ant
  • Object Relational Mapping with Hibernate
  • Business Services with JBoss
  • The Spring Framework
  • Tapestry
  • Testing
  • Continuous Integration
  • Additional Topics.