Essential NMR for Scientists and Engineers /

ESSENTIAL NMR is a set of lecture notes for scientists and engineers who want to brush up on their knowledge of NMR. This book is also a compendium for graduate and postgraduate students of physics and chemistry as well as for their teachers, covering all fields of NMR, i.e. NMR methodology and hard...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Blümich, Bernhard. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/b138660
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!