Frontiers in Chemical Sensors Novel Principles and Techniques /

With their similarity to the organs of the most advanced creatures that inhabit the Earth, sensors are regarded as being the “senses of electronics”: arti?cial eyes and ears that are capable of seeing and hearing beyond the range of - man perception; electronic noses and tongues that can recognise o...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Orellana, Guillermo. (Biên tập viên), Moreno-Bondi, Maria C. (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005.
Loạt:Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors, Methods and Applications, 3
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/3-540-27757-9
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!