Natural Product Synthesis I Targets, Methods, Concepts /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mulzer, J. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005.
Loạt:Topics in Current Chemistry, 243
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/b93169
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!