Polysaccharides I Structure, Characterization and Use /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Heinze, Thomas. (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005.
Loạt:Advances in Polymer Science, 186
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/b136812
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!