Trích dẫn APA

SpringerLink (Online service), & Wittmann, C. (2005). Immobilisation of DNA on Chips II. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Trích dẫn kiểu Chicago

SpringerLink (Online service), và Christine Wittmann. Immobilisation of DNA On Chips II. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005.

Trích dẫn MLA

SpringerLink (Online service), và Christine Wittmann. Immobilisation of DNA On Chips II. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.