Surface Plasmon Resonance Based Sensors

Over the last two decades, surface plasmon resonance (SPR) sensors have attracted a great deal of attention. This volume of Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors provides a comprehensive treatment of the field of SPR sensors. The book is divided into three parts. Part I introduces reade...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Homola, Jiří. (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006.
Loạt:Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors, 4
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/b100321
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!