Trích dẫn APA

Crompton, T. R. (2007). Toxicants in Aqueous Ecosystems: A Guide for the Analytical and Environmental Chemist. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Trích dẫn kiểu Chicago

Crompton, T. R. Toxicants in Aqueous Ecosystems: A Guide for the Analytical and Environmental Chemist. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007.

Trích dẫn MLA

Crompton, T. R. Toxicants in Aqueous Ecosystems: A Guide for the Analytical and Environmental Chemist. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.