Trích dẫn APA

SpringerLink (Online service), Janshoff, A., & Steinem, C. (2007). Piezoelectric Sensors. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Trích dẫn kiểu Chicago

SpringerLink (Online service), Andreas Janshoff, và Claudia Steinem. Piezoelectric Sensors. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007.

Trích dẫn MLA

SpringerLink (Online service), Andreas Janshoff, và Claudia Steinem. Piezoelectric Sensors. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.