Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis

X-Ray Fluorescence analysis (XRF) is a reliable multi-elemental and nondestructive analytical method widely used in research and industrial applications. This practical handbook provides self-contained modules featuring XRF instrumentation, quantification methods, and most of the current application...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Beckhoff, Burkhard. (Biên tập viên), Kanngießer, habil. Birgit. (Biên tập viên), Langhoff, Norbert. (Biên tập viên), Wedell, Reiner. (Biên tập viên), Wolff, Helmut. (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-36722-2
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!