Photofunctional Transition Metal Complexes

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Yam, Vivian W. W. (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2007.
Loạt:Structure and Bonding, 123
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-36810-6
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!