Chemical Sensors An Introduction for Scientists and Engineers /

Research in the area of chemical and biochemical sensors and the development of respective applications is still growing rapidly. In the last decade it has become evident that the successful development of chemical and biochemical sensors resistant to the harsh conditions in the various routine appl...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gründler, Peter. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45743-5
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!