Hydroboration and Organic Synthesis 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane (9-BBN) /

9-Borabicyclo [3.3.1]nonane, a commercially available reagent, is the most versatile hydroborating reagent to synthesize organoboranes (B-R-9-BBN). The reagent exhibits remarkable regio-, chemo-, and stereoselectivity during hydroboration reactions. The organoboranes can be converted to C-H, C-O, C-...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dhillon, Ranjit S. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-49076-0
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!