NMR — From Spectra to Structures An Experimental Approach /

Nuclear magnetic resonance spectroscopy is one of the most powerful analytical methods. This practice-oriented textbook aims at teaching how NMR experiments should be used to make structural asssignments. The book is intended as a practical guide for students and laboratory personnel, so that the em...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Mitchell, Terence N. (Tác giả), Costisella, Burkhard. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Phiên bản:Second Revised and Expanded Edition.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-72196-3
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự