Trích dẫn APA

SpringerLink (Online service), & Klapötke, T. M. (2007). High Energy Density Materials. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Trích dẫn kiểu Chicago

SpringerLink (Online service), và T. M. Klapötke. High Energy Density Materials. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007.

Trích dẫn MLA

SpringerLink (Online service), và T. M. Klapötke. High Energy Density Materials. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.