Combinatorial Chemistry on Solid Supports

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Bräse, Stefan. (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Loạt:Topics in Current Chemistry, 278
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-72510-7
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Hệ thống đang được bảo trì

Hệ thống quản lý thư viện của chúng tôi hiện đang được bảo trì.

Thông tin về trạng thái tài khoản và mục khả dụng hiện không khả dụng. Vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm:

kutuphane@sdu.edu.tr

Internet

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-72510-7