Square-Wave Voltammetry Theory and Application /

Square-wave voltammetry is a technique readily available to every researcher, scientist, engineer and practitioner applying modern electrochemical measurement systems. It is of beneficial use in analytical applications and in fundamental studies of electrode mechanisms. But the optimised exploitatio...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Mirceski, Valentin. (Tác giả), Komorsky-Lovric, Sebojka. (Tác giả), Lovric, Milivoj. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
Loạt:Monographs in Electrochemistry,
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73740-7
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!